Litván ballada a szeretetről, erőszakról és magányról

Litván ballada a szeretetről, erőszakról és magányról

Isabele és Liudas, valamint a beteg gyermekük, Gailius életét visszavonhatatlanul felforgatja, amikor örökbe fogadnak egy kisfiút. Az új helyzet egész életük újragondolására készteti őket, mígnem egy tragédia mindent végérvényesen megváltoztat. Mutatunk belőle egy részletet!

Könyves Magazin |

Egy világtól elzárt farmon élő háromtagú litván család életébe szinte berobban egy addig intézetben nevelkedett kisfiú. A művészi tehetséggel megáldott, de depressziós Isabelė, a családfői szereppel viaskodó és felesége ragaszkodásáért küzdő Liudas, a korát meghaladóan okos és figyelmes fiuk, Gailius, valamint a minden képzeletet felülmúlóan „problémás” Iljusa sorsa egy drámaian szép és felkavaró összekapaszkodás- és szétválástörténet, amelyben végül a szeretet látszik győzedelmeskedni. Černiauskaitė egyéni elbeszélésmódja mesterien teremti meg a balladisztikus hangulatot, amelynek lírai homályából fokozatosan bontakozik ki a szereplők rendkívül árnyalt, rejtett utalásokkal teli viszonyrendszere, finom részletekig megmunkált karaktere és szívszorító belső világa.

Laura Sintija Černiauskaitė
Lélegzet márványon
Fordítótta: Laczházi Aranka, Typotex Kiadó, 2021, 172 oldal 
-

Laura Sintija Černiauskaitė: litván író, költő, drámaíró. Írói pályáját novellákkal és színdarabokkal kezdte, műveiben érzékenyen ábrázol szokatlan és bonyolult emberi kapcsolatokat. A Lélegzet a márványon című regénye elnyerte az Európai Unió Irodalmi Díját, 2018-ban pedig filmadaptáció készült belőle.

Laura Sintija Černiauskaitė: Lélegzet a márványon (részlet)

A SZEME barna volt, az írisze egész kicsi, és mintha acélból lett volna − nyoma sem volt benne a gyerekekre jellemző gyengédségnek. Mikor Izabelėt bevezették a csoportba, mind egyszerre az ajtó felé fordultak és elcsitultak. Izabelė megdermedt a halálos csendben, ahogy a tizenöt rezzenéstelen szempár rámeredt. És akkor a sarokból valami mozdulat indult felé, rövid, jelentéktelen moccanás − ő az ajkához szorította az öklét és megvillantotta a szeme acélját.

Talán éppen a keménység volt a legfeltűnőbb tulajdonsága, a rideg keménység.

Izabelė megingott és hátratántorodott, mintha egy erősebb ellenfél ütése találta volna el, és ahogy alig hallhatóan végighúzta cipősarkát a szőnyegen, mintha ezzel akaratlanul válaszolna a gyerek mozdulatára, ezzel hirtelen megtörte a csendet. Valahol pislogott egy szempár, megrezzent egy ujjacska, egy kis ing redőjéből kipottyant egy morzsa, és a délután újra zúgni kezdett, mintha a szél kapott volna bele. Csak a barna szemű állt még mindig az ablaknál, szúrós, kutató pillantását Izabelėre szegezve. A markában valamit szorongatott.

– Iljusa, mi van ott neked?… Honnan szereztél szöget? Ne vedd a szádba! − szólt rá a nevelő.

A gyerek rá se hederít. Csak fúrja bele Izabelėbe szűk pupilláinak gombostűit.

– Ilja, most azonnal kiveszed a szádból a szöget, és ideadod nekem − ismételte meg a nevelő.

Iljának hirtelen kitágultak a pupillái, mintha oda akarta volna adni a megvédelmezett szöget Izabelėnek, de ő passzolt, gyorsan a szőnyegbe fúrta tekintetét, amin karcsú lábú szarvasok futottak egy szán elé fogva, és vigyorgó eszkimók csapkodtak az ostoraikkal. Milyen fura − egész új a szőnyeg, csikorog az ember lába alatt, mint a járatlan hó, és Izabelė ostobán topogott rajta, hallgatta azt a mágikus csikorgást. Szedd össze magad, mondta saját magának, hát mi van veled.

Csak fel kellett volna emelnie a tekintetét, és állni a gyerek pillantását. Csak ennyit.

Mikor Izabelė végre elszánta magát és felnézett, Ilja nyakacskája megrándult, hangtalanul csuklott egyet, és megint, mintha mi sem történt volna, kegyetlenül megvillantotta a szemét.

– Ilja!… Te lenyelted?… − kiáltotta a nevelő.

A gyerekhez ugrott és megrázta, mintha abban bízott volna, hogy a szög kipottyan, mint a visszajáró apró az automatából. Úgy tűnt, Ilja szokva volt ehhez. Összehúzta magát, és szófogadóan elernyedt, mintha lelkét a testének elérhetetlen mélyébe küldte volna.

– Ne rázza… Lenyelte… − suttogta Izabelė.

Néhány perccel később már az igazgatónő irodájában állt, és idegesen figyelte, ahogy gyerekkori barátnője egy alkimista pontosságával szórja a kávét a csészékbe, aztán leönti a vékony, gőzölgő vízsugárral. Ahogy meghallotta a hírt, Beatričė Brašiškienė abbahagyta a kávé kavargatását, nyugodtan letette a gőzölgő kannát a tálcára, és így szólt:

– Azt mondtad, kislányt szeretnél.

– Igen, de most…

– Nem értem, minek neked még egy gyerek. Azonkívül Ilja Voronovas nem a legmegfelelőbb választás.

Izabelė egyetértően bólintott. Tudta, hogy végig kell hallgatnia Beatričė ellenérveit, békésen csendben maradnia, és aztán elismételnie a döntését. Nem hatott rá sem az, hogy Voronovas származása ismeretlen, hogy nagy valószínűséggel cigány vér is van benne, és tíz hónapos korában találták a pályaudvaron, és annyira rossz állapotban volt az éhségtől meg a hidegtől, hogy senki nem hitte, hogy életben marad, és lehetetlen, hogy ez nem hagyott nyomot a pszichéjén, indokolatlan agresszív kitörései vannak, és végül is egy hatéves gyerek már túl nagy.

– Verd ki a fejedből. Megmutatom neked a kicsiket − fejezte be elrettentőnek szánt szózatát Beatričė.

– Ezt a gyereket akarom vagy senkit − ellenkezett csendesen Izabelė.

Olyan elszántság volt a hangjában, hogy Beatričė csak széttárta a kezét.

– Találtam gyereket − mondta este Liudasnak Izabelė.

– Hol?

– Beatričėnél.

– Beatričėnél?… Te voltál Beatričėnél?

Liudas kezében megállt a golyóstoll, a hegye belefúródott a füzetbe, és hamarosan egy vörös paca folyt szét alatta.

– El akarlak vinni oda.

Másnap reggel, ahogy a bank felé fordult, Izabelė nem vette észre a mellékutcából előbukkanó autót. A levegőben hadonászva kétségbeesetten kereste a kis gyerekkezet, miközben visszaugrott az aszfaltra. „Ilja, milyen figyelmetlenek vagyunk” − motyogta Izabelė, mintha az üresség, amit markolt, egy barna szemű kisfiúvá sűrűsödött volna össze. Aztán az öreg Golf hátsó ülésén, a bevásárlószatyrok és az esernyő között vitte ezt az ürességet a behavazott utakon a tanyájukra, Puškaiba. Az Ilja alakját öltött üresség jött utána az udvaron át a házig, és sértődötten ráncolta a homlokát, amikor Izabelė lehajolt, hogy puszit adjon Gailiusnak, és megszokásból rákérdezett, nem felejtette-e el bevenni az orvosságát.

Néhány nappal később Izabelė autója újra behajtott a gyermekotthon parkjába.

Délután két óra volt, a hó megpuhult a napfénytől, és olyan ráncokat vetett, mint egy átnedvesedett lepedő. Izabelė annyira izgult, hogy csak amikor az iroda épülete előtt leállította a motort, akkor eszmélt rá, hogy abban a színes, bő, maradék pamutdarabokból varrt nadrágban jött, amit otthon szokott viselni. Mit gondol majd rólam, keseredett el Izabelė, úgy nézek ki, mint egy szakadt bohóc − és már épp indult volna haza átöltözni, de ebben a pillanatban az egyik ablakból észrevette őt Beatričė. Elvigyorodott, és intett neki, hogy jöjjön fel.

Az irodában sistergett az elektromos vízforraló, kávé illatozott, és egy tányérra két sütemény volt kikészítve eperdarabkákkal.

– Menjünk ki sétálni − kérte Izabelė, alighogy belépett.

– Vizes minden odakinn − vetette ellen Beatričė.

– De süt a nap!

– Alszanak.

– Megvárom.

Megitták a kávét, cigarettáztak, leforráztak még egy feketét. És ekkor Izabelėben felmerült a gyanú, hogy az ő látogatása és Beatričė alig érzékelhető ingerültsége között van valami összefüggés. Beatričė húzza az időt, hogy ne kelljen Izabelėt bevinnie a gyerekhez, akinek az arca beléje vésődött, és mintha egy könnyű lepel takarná, ott lapul Izabelė álmai küszöbén. Szerette volna felemelni a lepel csücskét, és alaposabban megnézni magának az elrejtett vonásokat, de Izabelė nem találta a szavakat, hogyan magyarázhatná el ezt Liudasnak, és még inkább − Beatričėnek.

– Emlékszel, amikor Liudas elvitt minket a vidámparkba? − kérdezte hirtelen Izabelė.

Akkoriban ismerkedtek meg Liudasszal. A férfi a könyvtár szökőkútjánál szólította meg Izabelėt.

Kisasszony, nem tudna nekem kikölcsönözni két könyvet?

Izabelėt nem is annyira a háta mögül váratlanul lecsapó kérés hökkentette meg, hanem inkább az, hogy a kérdező jóképű volt, és nagyon szimpatikus módon magabiztos. Ráadásul a szökőkút körül egy egész csapat fiatal lány álldogált, a fiatalember azonban éppen őt szólította meg. A könyvtárban egyszerre öt könyvet adtak ki, az ismeretlen entellektüel listáján viszont hét szerepelt. Izabelė ráállt, hogy segít. Hamarosan kiderült, hogy a fiatalember kérése nem volt teljesen ártatlan. A két könyv egyikét, Henry Miller Ráktérítőjét Izabelė kölcsönkérte (a címe egzotikusan hangzott, a rákok pedig gyerekkora reggeleire emlékeztették, amikor az előszobában mindig kaparászó rákokkal teli vödröket talált). Az első oldalak magukkal ragadták, bár nem sokat értett belőle, elvarázsolta a hős modora és beteges fantáziája, ám a hangnem minden oldallal egyre dühödtebb lett, a képzelődések egyre szuggesztívebbek, és egy este Izabelė olyan erővel csapta be a könyvet, hogy felébresztette a kollégiumi szobatársát. Gyerekkorában vágta be így mindig a kamraajtót, ott hagyva mögötte a patkányokat és más kellemetlen, a zsákok és függönyök kontúrjaiból előbukkanó lényeket. Szóval a regényt nem olvasta el, és borzasztóan nyugtalan volt, milyen kibúvót találjon, ha majd a fiatalember a véleményét kérdezi. Ezért egyre halogatta a könyv visszaadását. Az egész azzal végződött, hogy iszonyatos pirulás közepette azt hazudta, hogy elvesztette Millert, és Liudasnak büntetést kellett fizetnie a könyvtárban. Liudas egyáltalán nem haragudott, de Izabelė mindenáron meg akarta téríteni a kárt.

Pénzt ajánlott.

Liudas ráparancsolt, hogy azonnal tegye el.

Akkor meghívta egy pohár borra. Liudas pár könyvvel a táskájában érkezett a folyópartra. Így került sor a bűn és az irodalom által inspirált találkák egész sorozatára. Így tudta meg Izabelė, hogy a nála egy évvel idősebb fiatalember litván nyelvet és irodalmat tanul a Pedagógiai Egyetemen, arra pedig nagy hatást tett, hogy Izabelėt abban az évben felvették a Képzőművészeti Akadémiára. Izabelė valamiért szégyellte bevallani, hogy a grafika szakot választotta. Egyikük sem igazán tudta, hol fogják később alkalmazni népszerűtlen szakmájukat, de egyelőre ez csak erősítette a közöttük kialakult összetartozás érzését. Izabelė titokban csodálkozott, mit keres ez a férfias, tartózkodó fiatalember ezen a teljesen bölcsész szakon, és eleinte kereste is benne azt a furcsaságot, ami megmagyarázza, miért van éppen ott.

Sajnos Liudasnak szinte semmilyen furcsasága nem volt.

Miután valahogy megbirkózott az Ulysses első kötetével (és csak azért, mert ez alkalommal elhatározza, hogy nem hátrál meg az intellektuális disputa elől), Izabelė rászánta magát, hogy bemutassa új ismerősét Beatričėnek. Meg akart győződni róla, vajon most egyezik-e barátnője véleménye az övével − bár, ami a fiúkat illeti, ez eddig még soha nem történt meg.

Izabelė türelmesen kivárta, hogy Liudas elsőként lakjon jól az irodalommal, és javasoljon valamit férfiként. Liudas azt ajánlotta, hogy menjenek a vidámparkba. A találkozó helye nem kecsegtetett semmiféle intim dologgal, és amikor Izabelė naivan megkérdezte, elhozhatja-e a barátnőjét, Liudas maga is kételkedni kezdett a saját szándékaiban. Természetesen igent mondott. És rögtön kétségbe is esett, hogy nem beszél eléggé nyíltan, és azzal, hogy hagyja, hogy Izabelė pusztán barátságnak vegye a közeledését, úgy viselkedik, mint egy tehetetlen mamlasz.

A vidámparkban Beatričė szokásától eltérően alig szólalt meg. Akkor is, amikor őket a fák alatt hagyva Liudas megvette a jegyeket, meg valamivel később is, amikor már sötétedéskor gyalog tértek vissza a kollégiumba, miután azt füllentették, hogy a másik oldalon laknak, és nem lehet őket hazakísérni.

És azon az estén Izabelėnek úgy tűnt, hogy Liudas, aki bár némiképp tisztázatlan státuszban, de mégis Izabelė lovagjaként sétált velük, azért Beatričėre pillantgat, és humorával őrá akar jó benyomást tenni. Izabelė újra megérezte a konkurencia keserű fullánkját − Beatričė társaságában ez a fullánk gyakran és fájdalmasan szúrt belé, sőt, néha, amikor gyötörni akarta magát egy kicsit, ő maga is kiprovokálta.

KÖNYVES ADVENT
...
Könyves Advent

Ezeket a fantasy és sci-fi könyveket tedd a fa alá karácsonykor 

...
Könyves Advent

A randizás új tudománya, avagy miért a nőkön múlik

...
Könyves Advent

Archetipikus szereplők, modern családi dinamikák és identitáskeresés Tasnádi István Héraklész regényében

Hírek
...
Írd meg Európát!

Írd meg Európát, és nyerj egy Kindle-t tele könyvekkel!

...
Kritika

Nem az életkorunk, hanem a stigmatizáció ellen kellene küzdenünk

...
Hírek

Csányi Vilmos: A vírus jó példa arra, milyenek a hiedelmek

...
Hírek

Pilinszky-verset dolgozott fel a Meg Egy Cukorka

...
Hírek

Az izlandiak még mindig sokat olvasnak, de a statisztikát a nők húzzák fel

...
Nagy

Austen hősnőjének pusztán szórakozás, ami másnak az élet maga [Az Austen-projekt]

...
Hírek

Lomb Kató játéknak, megfejtendő keresztrejtvénynek tekintette a nyelvet

...
Gyerekirodalom

Zalán Tibor a Mesemúzeum új kulcsőre

...
Hírek

A Tandori Dezső és Ágnes hagyaték az Apor Vilmos Katolikus Főiskolára került

Még több olvasnivaló
...
Kritika

Nem az életkorunk, hanem a stigmatizáció ellen kellene küzdenünk

Hogyan érhető el a kiegyensúlyozott időskor? Milyen folyamatok zajlanak bennünk az életközép során és utána? Miért szükséges mindenképpen szembemenni az életkorral kapcsolatos előítéletekkel, az ageizmussal? Ezeket a kérdéseket járja körbe Tisza Kata új könyve, amelynek témája a szerethető öregedés.

...
Nagy

Kreatív Európa: Megunt szerelmek, kihűlt kapcsolatok Ciprustól Norvégiáig

Sorozatunkban ezúttal szerelmi csalódások, párkapcsolati unalom, kihűlt házasságok és újrakezdés a téma más-más perspektívából, különböző stílusban, Európa legjobb kortárs szerzőinek tollából.

...
Nagy

Karen Dionne: Sokaknak lehetett már dolga pszichopatával anélkül, hogy tudtak volna róla

A lápkirály leányának írója, Karen Dionne az új regényében, A bűnös nővérben a gyermekkori pszichopátiát a családtagok nézőpontjából vizsgálja. A szerzőt inspirációkról, motivációkról, váltott nézőpontokról és a pszichopátiáról kérdeztük.

...
Alkotótárs

André Ferenc: Antropocén ima [Mastercard® – Alkotótárs]

Czakó Zsófia és André Ferenc nyerte az első alkalommal átadott Mastercard® – Alkotótárs ösztöndíjat. Levelezésbe kezdtek, aminek negyedik darabját olvashatjátók most, mégpedig André Ferenctől.

...
Kritika

Annie Ernaux irodalmi fényképalbumba sűrítette az élet illékonyságát

„Eltűnik majd az összes kép” – ezzel a mondattal nyit Annie Ernaux Évek című könyve, amely akár egy régi fényképalbum, úgy tárja elénk egy élet szakaszainak változásait és az elmúlt évtizedek nagy korszakváltó pillanatait. A kortárs francia irodalom egyik legjelentősebb írójának rendhagyó önéletírása a hét könyve. 

...
Kritika

A Termőtestek gombái a horror valódi természetét leplezik le

Sepsi László új regényében a drogpiacért folytatott küzdelem mögött olyan erők mozdulnak meg, amik túlmutatnak ez embercentrikus valóságunkon. Sepsi nyomasztó víziójában a horror nagyon is aktuális kérdéseket feszeget. A Termőtestek a hét könyve.

A hét könyve
Kritika
Annie Ernaux irodalmi fényképalbumba sűrítette az élet illékonyságát
...
Szórakozás

Lady Gaga golyóval tesz pontot a Gucci család botrányos történetének a végére

„Amit meg kell értenie a Guccikkal kapcsolatban, hogy teljesen őrültek, hihetetlenül manipulatívak és nem túl okosak. Muszáj, hogy ők irányítsanak, de amint megszerzik, amit akarnak, tönkre is teszik! Pusztító fajták, ez ilyen egyszerű!”, sommázza a véleményét Paolo Gucci neje, Jenny Garwood a Sara Gay Forden által írt A Gucci-ház című könyvben, amely Ridley Scott filmjét ihlette. Jenny ebben a három mondatban tulajdonképpen nagyszerűen össze is foglalja Scott produkciójának lényegét.

...

Hallgass bele Nemes Nagy Ágnes, Lengyel Balázs, Polcz Alaine és Mészöly Miklós levelezésébe!

...

Öreg banda, kiégés és Rómeó + Júlia [10 perc Könyves]

...

Tompa Andrea hóhérokról, Kolozsvárról, az íróvá válásról és az első regényéről

...

A hospice a halál előtti életről szól

SZÓRAKOZÁS
...
Szórakozás

A harlemi reneszánsz szívében két nő önáltatással küzd a diszkrimináció ellen

Nella Larsen hősnőinek szereptévesztésében egy korszak kiútkeresése tükröződik. Mozgóképes feldolgozása A látszat ára magyar címmel a Netflix műsorán látható. 

...
Szórakozás

Az éden is veszedelmes, ha fojtogató önzésre épült

Philip Glass egy trilógiával tisztelgett a francia művészzseni és polihisztor Jean Cocteau előtt, ennek záró darabja a Les Enfants Terribles (Veszedelmes éden), ami november 13-tól látható az Operához tartozó Eiffel Műhelyházban.

...
Szórakozás

Rockzenére hangolt káosz és minimalizmus a Magyar Nemzeti Balett legújabb előadásában

Először látható Magyarországon a kortárs tánc igazi klasszikusának számító Chroma című előadás. Wayne McGregor koreográfus  darabja egy több síkon futtatott kommunikációs kísérlet: szélsőséges gondolatok, érzések megfogalmazása és párbeszéde a test határainak feszegetésével.

...
Szórakozás

25 éves a Romeo+Juliet: az MTV-esztétika, amely érdekessé tette a klasszikusokat

Az MTV-esztétika találkozása a reneszánsszal, a vizuális nyelv ütközése a tradícióval, gengszterek, tetoválások és drag queen a grandiózus adaptációban. 

...
Szórakozás

Wes Anderson új filmjében leborul a New Yorker előtt

A Francia Kiadás egyszerre vizuális tombolda, fergeteges gegparádé, valamint főhajtás a francia film és az amerikai újságírás előtt. Wes Andersont bevallottan nagy kedvence, a New Yorker ihlette meg, a magazin legendás újságírói közül pedig néhányuk karakterét be is építette a filmbe.

...
Szórakozás

Megint dráma van a Szépművészetiben- Textúra 2021

Tavaly ősszel a második hullám elsodorta a kortárs irodalom, a színház és a képzőművészet egyik legizgalmasabb összművészeti találkozóját, a 2020-as Textúrát. Bár vígaszdíjul megnézhettük a streamelt verziót online, de lássuk be, ennek a programnak épp a felfedezős, múzeumban bolyongós, kincskeresős hangulatát szeretjük igazán, úgyhogy most itt a lehetőség, hogy bepótoljuk. 

...
Szórakozás

Frank, az óriásnyúl 20 éve szólította meg Donnie Darkót

Nyulak, könyvek, harcos kertvárosi anyukák, időutazás és Kiwi! - ez volt a Donnie Darko, ami egyszerre lett generációs kultfilm és szürreális kertvárosi pszichothriller.

Szerzőink

...
Forgách Kinga

„Nem annyira magamat – a létezést kell kihallgatnom” [Pilinszky 100]

...
Babarczy Eszter

Babarczy Eszter: Egy hűtőberendezés (150.000 Ft)

...
Ruff Orsolya

„Olyan vagyok, mint egy függő, az írás az ajzószerem”

Olvass!
...
Beleolvasó

Mi volt a magyar irodalom legbunkóbb beszólása?

Vajon elszavalta-e Petőfi a Nemzeti dalt 1848. március 15-én? Honnan származik az Arany Jánosnak tulajdonított mondás, hogy „gondolta a fene”? A Margó-díjas irodalomtörténész, Milbacher Róbert új könyvének célja népszerűsíteni az irodalomtörténeti szakma megállapításait, legújabb eredményeit egy-egy rejtélyen keresztül. Olvass bele!

...
Beleolvasó

Kísérjük el Horthy Miklóst Szellő nevű lován a Gellért Szállóhoz!

A Hosszúlépés Budapesten című könyv négy, fotelből és valóságban is lesétálható séta segítségével mutatja be a Fővárost. 

...
Beleolvasó

Gabriel García Márquez Macondójában sosem akar elállni az eső

A világ legszebb vízihullája Gabriel García Márquez novelláiból válogat, történeteiben pedig különcök és átlagemberek végtelenül szomorú, teljesen hihetetlen és nagyon ismerős történeteit követhetjük nyomon.

...
Beleolvasó

Esterházy Miklós mesés történetei kalauzolnak el az Öreghegyen

Mintha Lázár Ervin varázslatos világát idézné Esterházy Miklós történetfüzére: meséi gyerekeknek és olyan felnőtteknek szólnak, akik nem felejtették el teljesen, hogy ők is voltak gyerekek. Olvass bele!

...
Beleolvasó

Knausgard a tetűről, a magányról és Van Gogh-ról is ír új könyvében

A magyar olvasók idén vehették kezükbe Karl Ove Knausgard nagyszabású Harcom című sorozatának záró darabját, most pedig egy újabb KOK-széria indul, ez az Évszakok. Olvassatok bele az Őszbe!

...
Beleolvasó

Marianne Fillenzt barátja, Karl Popper is arra biztatta, hogy válassza a kutatást

A Tények és tanúk-sorozat új kötetében Marianne Fillenznek, az idegrendszer híres kutatójának memoárját olvashatjuk, valamint baráti levelezését Karl R. Popper filozófussal. Olvass bele!

Gyerekirodalom
...
Gyerekirodalom

Zalán Tibor a Mesemúzeum új kulcsőre

Zalán Tibor személyében november 27-én új kulcsőrt avatnak a Mesemúzeumban.

...
Szívünk rajta

Mourlevat a fekete humort franciás könnyedséggel elegyíti

Jean-Claude Mourlevat könyveiben nem riad vissza a szokatlan vagy épp meghökkentő témaválasztástól, a Szívünk rajtában a hónap könyvének választott Putifár tanár úr visszavág is egy nyugdíjba vonult tanár bosszújáról szól. A kötet László Kinga fordításában és Rofusz Kinga illusztrációival jelent meg magyarul – a fordítót a könyvről és az íróról, az illusztrátort pedig a Putifár képi világáról faggattuk.

...
Szívünk rajta

Szívünk rajta: a díjnyertes Mourlevat gyerekregénye lett a hónap könyve

A Szívünk rajta független szakértői minden hónapban megneveznek egy kiemelkedő gyerekirodalmi alkotást: novemberben Jean-Claude Mourlevat Putifár tanár úr visszavág című kötete lett a hónap könyve.

Polc

Bartók Imre szürreális szövegtripre viszi a gyanútlan olvasót

...

A kisfiúk, akik páncélt öltöttek, hogy túléljék a gyerekkorukat

...

A hírszerzés világa csodálatos, csak emberek mennek benne tönkre

...

Colson Whitehead új regénye megmutatja, milyen régre nyúlik vissza a Black Lives Matter-mozgalom

...
Levelezés
...
Alkotótárs

Czakó Zsófia: Falunap [Mastercard® – Alkotótárs]

...
Alkotótárs

André Ferenc: Kedves Zsófi! [Mastercard® – Alkotótárs]

...
Alkotótárs

Czakó Zsófia: A szomszéd kertje [Mastercard® – Alkotótárs]