Ady múzsája, Karinthy felesége, a vadak királynője – Ki is volt Böhm Aranka?

Ady múzsája, Karinthy felesége, a vadak királynője – Ki is volt Böhm Aranka?

Karinthy Frigyes és Böhm Aranka a 20. század eleji budapesti művészvilág botránypárosa és kiapadhatatlan pletykaforrása volt, viharos kettősükről már életükben számtalan legenda keringett. Az ő különleges kapcsolatukat dolgozta fel a február 15-én bemutatott Frici & Aranka című film, ami egészen 1917-től kezdődően, egy-egy fontosabb eseményt kiemelve nemcsak a házaspár érzelmi felfordulásokkal teli életét, hanem a századelő irodalmi nagyságainak hétköznapjait is megidézi. Míg Karinthy frappáns és kissé bumfordi alakja ismeretlen ismerősként köszönt vissza a vászonról, addig Aranka nyugtalan démonként továbbra is egy rejtély maradt. Lényének varázsa megfejthetetlen, de éppen ezért tarthat számot még ma is az érdeklődésre. Ki is volt ő valójában?

Szeder Kata | 2022. február 18. |

„Az 1920-as januárvégi délutánon három asszony itta teáját, harapdálta a szendvicseket a Lágymányosi utca 5. számú ház földszintes lakásának egyik jól fűtött, szép stílusú bútorokkal berendezett szobájában. Volt iskolatársak. Mind a három fiatal, mind a háromnak apró, még kocsiban tologatott fiúgyermeke dajka gondjaira bízva. 

Néhány nappal ezelőtt szánkáztak a hegyoldalban, a Ménesi úton, a szánkó a kanyarban rosszul fordult, nekifarolt egy kerítésnek, eltört egy lécet, s az asszonyok közül az, aki a szánkóban leghátul ült, megsebesült az eltört léctől. Az ő kedvéért a másik kettő is lemondott a mai sportolásról. Már mindent megtárgyaltak, s mivel amúgyis sülve-főve együtt voltak, kifogytak a beszélnivalóból.

Telefonálni kellene valahová…”

Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona Karinthy Frigyesről szóló visszaemlékezése szerint így indult a századelő legnagyobb zsenijeként tisztelt író és második felesége, Böhm Aranka 18 éven át, Karinthy haláláig tartó kapcsolata.

Amilyen jól dokumentált házasságuk veszekedésekkel és féltékenységi jelenetekkel tarkított anekdota-füzér története, annál rejtélyesebb Aranka személye. Karinthyt jól ismerhetjük hihetetlen mennyiségben ránk maradt írásaiból, de Böhm Aranka után nem sok személyes feljegyzés maradt.

-

Frici & Aranka: Karinthy Frigyes (Bölkény Balázs) és Böhm Aranka (Szakács Hajnalka) – Fotó: Lettner Kriszta

Naplója első házasságából született fiáé, Kertész Tamásé lett, és valahol elkallódott az elmúlt ből fél évszázadban. Így mindaz, ami róla tudható, a kortársak leírásaiból maradt ránk. Érzetek, benyomások, a kor társadalmi normáit tükröző értékítéletek, hol csodálat, de sokszor inkább irigység és féltékenység tüzelte pikírt megjegyzések, amikből nehéz kihámozni, milyen is volt valójában.

....a háború utáni kor tipikus, idejétmúlt terméke, a századelő gyalázatos életeszméjének, az ösztönök gátlástalan kitombolásának prófétanője és példamutatója.” Németh Andor

A zsidó kereskedőcsaládból származó, 1893. július 17-én, Ipolyságon született Böhm Aranka már egészen fiatalon, gimnazista lányként beírta magát az irodalomtörténetbe: 1912-ben kezdődő, röpke viszonyának Ady Endrével egy egész csokornyi költeményt köszönhet. A hozzá írt Arany-versek – Ady Aranynak becézte Arankát –, mint például a Mert túlságosan akarlak, A vállad, a vállad, Ifjú karok kikötőjében, A bozót lánya, Fekete virágot láttál, A magunk szerelme című kötetben jelentek meg, és a Nyugat-alapító főszerkesztő-író Fenyő Miksa szerint

„Karinthy nyitott sebként hordozta magával, olyan kitartóan, mintha nem is akarna elszakadni ettől a retrospektív féltékenységtől”.

A századforduló modern gondolkodású, intelligens, önálló egzisztenciára törekvő nőképének egyik különleges alakja volt Aranka, aki szívesen dicsekedett azzal, hogy már a gimnázium önképzőkörében is tartott  feminista előadást egyenlő jogokat, bérezést és a nők felszabadítását követelve. A középiskolát követően a Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem orvosi karán pszichoanalízissel kapcsolatos tanulmányokba kezdett, de miután 1914-ben hozzáment Kertész Tivadar orvoshoz, otthagyta az egyetemet. Férje rajongó szerelme – állítólag azért, hogy láthassa ifjú feleségét, az I. világháború alatt átúszta miatta az éppen zajló Drinát, ami miatt végül amputálni kellett az egyik lábát – és a közös gyermek dacára, Aranka nem igazán találta helyét a klasszikus feleségszerepben. Ennek az unalomnak és többre vágyásnak lett barátai szerint áldozata ama bizonyos telefonhívással a már akkor is híres és elismert, alig egy éve megözvegyült Karinthy Frigyes. 

-

Frici & Aranka: Karinthy Frigyes (Bölkény Balázs) és Böhm Aranka (Szakács Hajnalka) – Fotó: Lettner Kriszta

A gyors válást követően, az Aranka eltökéltéségének köszönhetően ripsz-ropsz tető alá hozott esküvővel egy igazi héja-nász vette kezdetét, aminek a házaspár Verpeléti úti lakása mellett fontos helyszíne volt a Hadik kávéház is. Így aztán a nagyközönség is igazi valóságshowként követhette nyomon gonoszkodó csipkelődésekben, látványos vitákban és féltékenységi jelenetekben gazdag életüket. „Anyám villámló szemmel, tántoríthatatlanul várta az újabb támadásokat, apám azonban már kimerülten pihegett a borjúpörkölt roncsai fölött. Három perc múlva oly békésen hámoztuk a diót, mintha mi sem történt volna.

Az ilyen viharok mindennaposak voltak házunkban, amily gyorsan támadtak, oly hirtelen ültek is el.” Karinthy Ferenc

Kettőjük rapszodikus viszonyának mozgatórugója nem csupán Aranka hiúsága, önbizalom-hiánya és állandó visszaigazolási vágya volt, ugyanúgy ludas volt benne Karinthy is. „Én, aki mindkettejüknek bizalmasa voltam, egyszer megkérdeztem Karinthytól, hogy mi tartja tulajdonképpen össze őket. Karinthy erre egy vadászhistóriával válaszolt: Valaki egyszer tigrisre vadászott, és mikor a nősténytigris már lőtávolságnyira volt tőle, ráfogta a fegyverét. A fegyver azonban csődöt mondott, mire a fenevad feléje rontott. Vad izgalommal várta, mi lesz. Egyszerre csak eltűnt a tigris. Pár reszkető lépést tett, s akkor észrevette, hogy a tigris csapdaverembe esett, mire vadászkését kirántva utánaugrott a verembe. Így vagyok Arankával. Nem tudunk meglenni egymás nélkül” írja kapcsolatukról Németh Andor.

-

Frici & Aranka:  Klug Böske (Erdélyi Tímea) és Böhm Aranka (Szakács Hajnalka) – Fotó: Lettner Kriszta

A vitáknak, féltékenységi kirohanásoknak az esetek zömében megvolt a valós alapja. Aranka folyamatosan tesztelte férje figyelmét és türelmét. „Amíg Judik Etel, az első asszony parázsló volt, amellett andalító és szelíd,

Aranka lángolt, szikrázott, fénylett hidegen.

Idegenekkel olyan kedves, olyan szeretetre méltó tudott lenni, hogy mindenkit magával ragadott, és olyan kellemetlen és gonosz, hogy mindenkit elriasztott. És ez a hatásosan szép teremtés esetenként csúnya is tudott lenni, mint valami öreg cigányasszony. Nyilván tudta ezt saját magáról, s ezért kellett minduntalan bizonyosságot szereznie hatásáról”  írta róla Kosztolányiné. Leghíresebb viszonya Déry Tibor íróval majd három évig tartott, de a barátok és „jóakarók” unszolására egy idő után Karinthy is akcióba lépett, megismerkedett Gordon Ibivel, akivel még Bécsbe is elszökött. 

-

Frici & Aranka:  Böhm Aranka (Szakács Hajnalka) – Fotó: Lettner Kriszta

Házasságuknak ebben a legzaklatottab időszakában, a három gyerek az első házasságokból hozott Karinthy Gábor és Kertész Tamás, valamint a közös Karinthy Ferenc, Cini nevelése mellett Aranka számára az egyetemi tanulmányok folytatása lett a mentsvár saját szorongásai és az általa okozott érzelmi viharok elől. 1932-ben, 39 évesen szerezte meg orvosi diplomáját és nyitotta meg praxisát. Az egyetem után Pesten és Bécsben képezte magát, analízisbe járt, és ebben férje is támogatta. Karinthy betegsége és műtétje komoly fordulópontot jelentett kapcsolatukban. Barátnőjének, Bergman Teréznek írt levelében Aranka így vall erről az időszakról: „Ez az utolsó két év, ha nem is volt harmonikus, de megenyhült. Az ő betegsége hozta vagy az öregség, nehéz megállapítani, de tény, hogy nagyon egymásnak éltünk, tiszta a lelkiismeretem, soha két év alatt komolyan meg nem bántottam és meg nem szégyenítettem.

Meg kell őrülni!” 

Ennek dacára a kortársak őt vádolták Karinthy 1938. augusztus 29-én bekövetkezett agyvérzéséért, ami egy délutáni rutin veszekedést követően végzett vele, noha Karinthy már ezt megelőzően is egész nap fájlalta a fejét. 

-

Frici & Aranka: Karinthy Frigyes (Bölkény Balázs), Böhm Aranka (Szakács Hajnalka), Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona (Páder Petra) és Kosztolányi Dezső (Hajdu Tibor) – Fotó: Lettner Kriszta

De szintén Arankát és a nyugodt családi fészek hiányát tették felelőssé azért is, hogy sosem született meg a várva várt nagy Karinthy-mű. „Nekem pedig az a meggyőződésem, hogy nyugodtabb, rendezettebb, a világgal nem ily szeszélyesen, de hát persze nem is ily változatosan és gazdagon érintkező életmód mellett, hajszák, kapkodások, fuldokló küzdelmek nélkül valami más talán teljesebben születhetett volna meg,

de ez a mű, a látszólagos csonkaságában is nagyszerű és teljes Karinthy-mű bizony soha.” Devecseri Gábor

Az író halálát követően – részint az anyagi nehézségek enyhítése, részint az egyre fojtogatóbb kül- és belpolitikai helyzet miatt –1939 elején Aranka az Egyesült Államokba utazott, hogy férje műveinek népszerűsítésével némi bevételhez jusson. Szeptemberben kitört a világháború, és mivel Cini nem volt hajlandó elhagyni Magyarországot, inkább ő jött haza. A németek bevonulását követően vidéken, Zalaegerszegen jelentkezett munkaszolgálatra, mert bízott abban, hogy itt nagyobb biztonságban lesz mint a fővárosban. Innen deportálták 1944 júniusában Auschwitzba és soha nem tért vissza. Ahogy életéről, halálának körülményeiről is számos legenda kering.

„Böhm Aranka ügye a maga rendkívüliségében általános. Az a rendkívüli benne, hogy egy darabon követhető a sorsa – a követhetetlenségben.” Ember Mária

Hogy milyen is lehetett az igazi Aranka, sosem fog már kiderülni. A róla szóló feljegyzések, emlékek volt szeretők, egykori csodálók, megtépázott férjek és irigykedő barátnők tollából származnak, éppen ezért teli vannak túlzásokkal és sallangokkal. Viszont Böhm Aranka is sokat tett azért, hogy felépítse maga körül a gonosz femme fatale nimbuszát. „Karinthynéról általában az volt az emberek véleménye, hogy szörnyen gonosz nő. Ezt azonban elsősorban maga Karinthyné terjesztette el magáról, hogy pukkassza barátnőit, főleg Kosztolányinét. Én csak annyit mondhatok, hogy hozzám olyan jó volt, mint egy falat kenyér.” Németh Andor

-

Frici & Aranka:  Böhm Aranka (Szakács Hajnalka) – Fotó: Lettner Kriszta

Kosztolányiné is bevallja a visszaemlékezéseiben, hogy fiatalon jóval kegyetlenebbül nyilatkozott az általa csak „a vadak királynője”-ként emlegetett Arankáról, mintsem megérdemelte volna, holott egyáltalán nem volt annyira rémes, mint hiresztelték róla, arról nem is beszélve, hogy mindvégig nyílt kártyákkal játszott. A róla festett ördögi kép dacára szinte valamennyi kortársa megemlíti remek humorérzékét, a groteszkre való fogékonyságát, hogy bátor volt és vakmerő, félelmetes memóriával és megfigyelő-képességgel. És hogy a sok-sok pengeváltás, sértő anekdota és bántó élcelődés mellett milyennek láthatta őt Karinthy? Például ilyennek: „Te buta, furcsa, édes és rettentően keserű, aranyos és szép és csúnya és tehetséges, nyugtalan te, te nagy, nagy baj és öröm a világon, nagy szerencsétlenség az én szegény fejemben benne.” 

-

Frici & Aranka

A Frici & Aranka címmel készült történelmi tévéfilm Karinthy Frigyes, Böhm Aranka és írótársaik, feleségeik, szerelmeik izgalmas életéről mesél. A valós irodalomtörténeti szálakra épített történet helyszínei a New York, a Centrál és a Hadik, ahol megelevenednek a barátok, szeretők, családtagok: Karinthyék mellett Kosztolányi Dezső és felesége, Harmos Ilona, Tóth Árpád, Somlyó Zoltán és Déry Tibor író. A zártkörű bemutatót követően a filmet február 18-án, március 4-én és 12-én vetítik az Uránia Nemzeti Filmszínházban.

A produkció rendezője Tóth Tamás, operatőre Szecsanov Martin, látványtervezője Pallós Nelli, az irodalmi szakértő Fráter Zoltán irodalomtörténész volt. A tévéfilm Juhász Anna irodalmár ötlete alapján készült (a film kreatív producere is volt), a forgatókönyvet Vajda Anikó írta. A főbb szerepeket Szakács Hajnalka (Böhm Aranka), Bölkény Balázs (Karinthy Frigyes), Hajdu Tibor (Kosztolányi Dezső), Páder Petra (Harmos Ilona), Eke Angéla (Kondor Lívia), Balázs Andrea (Guthi Erzsébet), Erdélyi Timea (Klug Böske) és Tenki Dalma (Judik Etel) alakítja.

Kapcsolódó cikkek
...
Hírek

Film készül Karinthy Frigyes és Böhm Aranka viharos szerelmi életéről

FRICI & ARANKA címmel készül történelmi tévéfilm Karinthy Frigyes, Böhm Aranka és írótársaik, feleségeik, szerelmeik izgalmas életéről. A filmet Juhász Anna ötlete nyomán Tóth Tamás rendezi.

...
Nagy

Írók a Balatonon: Karinthy siófoki drámái

A Balaton számos mítosz és sok-sok irodalmi alkotás ihletője volt, de a vízparti nyaralók, villák és alkotóházak rengeteg drámának is tanúi voltak. Nyári sorozatunkban azt mutatjuk meg, hogyan kötődtek a magyar írók a Balatonhoz, és mi minden történt ott velük. Elsőként Karinthy Frigyes és Siófok kapcsolatáról olvashattok.

...
Szórakozás

A kávéházak világába vezet a Frici& Aranka - itt az előzetes!

A filmben fontos szerepet kapnak az olyan legendás helyek, mint a New York, a Centrál és a Hadik.

Hírek
...
Hírek

Ukrajna 19 millió orosz könyvet von ki a könyvtáraiból

...
Hírek

Kemény Zsófi: Muszáj meghalni a píárért? [Petőfi200]

...
Szórakozás

Olivia Colman dermesztő lesz az új Dickens-sorozatban

...
Zöld

30 évesen fejezte be az állatenciklopédiát, amit 9 évesen kezdett rajzolni

...
Beleolvasó

Grecsó Krisztián mit vinne magával, ha egy háborúban menekülne az oroszok elől?

...
Gyerekirodalom

Julie Andrews újabb mesekönyvön dolgozik a lányával

...
Hírek

Rushdie első interjújában kolosszális erejű támadásról beszélt

...
Hírek

Kicserélték a nevetségessé vált Kölcsey-képet az irodalmi munkafüzeten

...
Podcast

Spáh Dávid: Nélkülünk is menne tovább a világ, ez vezet a kiégéshez

...
Kritika

A korlátlan hatalom torzít és legyalulja a lelkeket

Rakovszky Zsuzsa új regénye megtörtént történelmi eseményt dolgoz fel, nem mellesleg pedig elvakultságról, hatalommámorról és a valóságérzékelés totális elvesztéséről is szól. Az idők jelei a hét könyve.

Szerzőink

...
Könyves Magazin

Hogyan dolgozik három férfi író, hogy női szerzővé váljon?

...
Kolozsi Orsolya

A Facebook a demokrácia egyik legnagyobb ellensége, mert a csőcselék uralmát biztosítja

...
Valuska László

Zacskó kristály a szerelem a Nemzeti Együttműködés Rendszerében

ZÖLD - TERMÉSZETESEN OLVASOK
...
Zöld

Megjelent Greta Thunberg új könyve, mégsem ezzel került a hírekbe

...
Zöld

A Felhőkakukkvárban ősi szövegek élnek tovább az emberi civilizációt mentő generációs űrhajón

...
Zöld

Nincs idő arra várni, hogy a tölgyfa megnőjön, mert az nem most hoz profitot

...

Spáh Dávid: Nélkülünk is menne tovább a világ, ez vezet a kiégéshez

...

Babits szerint kispolgár, Ady szerint forradalmár – ez mind Petőfi

...

Mihaszna kanok, mitológiai nők, mindent elsöprő érzelmek a Régimódi történetben [A Szabó Magda-titok 2.]

...

Börtönélmények és álmok is formálták egy sodródó kamasz sorsát Budapesten

Olvass!
...
Beleolvasó

Grecsó Krisztián mit vinne magával, ha egy háborúban menekülne az oroszok elől?

Grecsó Krisztián történetei mindig egy apróságból indulnak, ám olyan távlatot keresnek, amelynek segítségével nemcsak a szerző, de az olvasó is megértheti saját sorskérdéseit. Olvass bele a Lányos apába!

...
Beleolvasó

Tolsztoj vakmerő katona volt, tapasztalatait beleírta a Háború és békébe

Lev Tolsztoj klasszikusa Gy. Horváth László új fordításában jelent meg ismét magyarul. Az orosz író élete során hivatásos katonaként is szolgált, ezért is tudott megrendítő hitelességgel írni a háborúról. Olvass bele a Háború és békébe!

...
Beleolvasó

Légrádi Gergely az apák és fiúk közé ékelődő pusztító hallgatást írja meg

Légrádi Gergely új regénye a mindent felemésztő hallgatás története, egy magába forduló, csorbult családfa rajza, melynek ágai meghajlanak a generációs traumák és a kimondatlanul maradt szavak súlya alatt. Olvass bele!

A hét könyve
Kritika
A korlátlan hatalom torzít és legyalulja a lelkeket
...
Nagy

A Facebook a demokrácia egyik legnagyobb ellensége, mert a csőcselék uralmát biztosítja

Maria Ressa, Nobel-békedíjas újságíró azokhoz szól, akik többé-kevésbé diktatórikus rendszerekben élnek. A demokráciáért való küzdelem erkölcsi kötelessége mindenkinek, a szerző pedig saját élettörténetével példázza, hogy ezt a lehető legkomolyabban gondolja. 

Még több olvasnivaló
...
Nagy

Harry herceg katonai botránnyal és lefagyott pénisszel váltja aprópénzre az örökségét

Harry herceg Tartalék című könyve az év elején az angol királyi család végtelenített szappanoperájának adott egy újabb csavart, a könyvet övező figyelem és felhajtás ugyanakkor szinte egyedülálló látleletét adta a könyvpiac működésének is. Egyáltalán ki írta a könyvet, hogyan épült fel a kampány, és miért baj, hogy már az első nap a brit láncok egy része leértékelte a könyvet? A Tartalék márciusban jelenik meg magyarul, és egy darabig még biztosan tematizálni fogja a közbeszédet.

...
Nagy

Petőfi példátlanul jó érzékkel kezelte a korabeli médiát

Petőfi születésének 200. évfordulója alkalmából nyitotta meg a PIM Költő lenni vagy nem lenni című kiállítását. A kurátorok célja az volt, hogy a költő tankönyvekből ismert, fekete-fehér portréja életre keljen a látogatók előtt, és az eddig ismeretlen arca rajzolódjon ki előttük.

...
Kritika

Narine Abgarjan novellái úgy életigenlők, hogy nem hallgatják el a háború borzalmait

Az Égből hullott három alma szerzője novelláskötetében gyerekkora helyszínére vezet, ahol a háborút követő mindennapok a halál és a holtak emlékével terhesek, mégis tele vannak az élet szépségeivel. Ez a hét könyve.

...
Panodyssey

Ahol az író és az olvasó közvetlenül találkozik: ismerd meg a Panodysseyt!

Ebben a cikkben azt magyarázzuk el, hogyan működik a Panodyssey oldal, és miért érdemes csatlakoznod hozzá olvasóként vagy íróként. 

...
Panodyssey

Moskát Anita: "Az Írói Munkám Elrablása: Hogyan Lopta El Az Artificial Intelligence Az Álmomat"

"Mielőtt elítéljük az MI-t: ezekért a közhelyekért mi felelünk. Mi tanítottuk meg neki a „zöld oázist”, a „sötétzöld szőnyeget”, amit „hívogat”, vagy az „élet táncát” járó ludakat meg a „szentély” hasonlatot a „világ káosza” ellenében. Az MI abból dolgozik, amiből tanul, és mi közhelyekkel etetjük." Moskát Anita műhelynaplójában arra keresi a választ, mit is tud vaójában ma a mesterséges intelligencia.

...
Nagy

Kölcsey még nem tartotta fontos versének a Hymnust, de később már büntettek érte

200 éves Kölcsey Hymnusa, ami egészen sokáig nem vált a magyarok hivatalos himnuszává. Mit énekeltünk előtte? Hogyan használták a Hymnust politikai célokra? És mi a közös a cseh, a lengyel és a magyar himnuszban? Érdekességeket gyűjtöttünk össze az évfordulóra.

Gyerekirodalom
...
Gyerekirodalom

Rofusz Kinga a legjobb tíz között, shortlistre került az Otthon

Az Otthon is versenyben van a BolognaRagazzi Crossmedia Award elnevezésű díjra, amellyel olyan projekteket ismernek el, ahol az alkotók a történeteiket képesek más médiumokra is kiterjeszteni.

...
Gyerekirodalom

Julie Andrews újabb mesekönyvön dolgozik a lányával

A kötetet egy különleges spanyolországi koncert ihlette, amelyet a pandémia idején rendeztek.

...
Gyerekirodalom

Ötven könyv, amelyet minden gyereknek el kellene olvasnia

Nagy-Britanniában egy magazin és egy jótékonysági szervezet összefogott és létrehozott egy ötven könyvből álló listát, amely életkorra lebontva ajánl minden korosztálynak olvasnivalót.

Tudnivalók a pályázatról
...
Hírek

Art in Business Díjat nyert nagyvállalati kategóriában a Mastercard®

...
Nagy

A vetélés feldolgozásáról és Rammsteinre legózásról is beszéltek az Alkotótárs nyertesei

...
Alkotótárs

André Ferenc és Czakó Zsófia a Mastercard® – Alkotótárs ösztöndíj győztesei

...
Alkotótárs

Íme a Mastercard® Alkotótárs 10 döntőse!

...
Alkotótárs

Mastercard® Alkotótárs: új alkotói ösztöndíj indul el

...
Alkotótárs

81 pályázat érkezett a Mastercard - Alkotótárs ösztöndíjra

...
Alkotótárs

Tóth Krisztina: Aki ír, az fejben állandóan ezzel foglalkozik

...
Alkotótárs

Simon Márton: Nem feltétlenül éreztem azt, hogy feltettem a pontomat a térképre az első kötettel

...
Alkotótárs

Szabó T. Anna: Megtalálni a hangot az nagyon nehéz

...
Alkotótárs

Grecsó Krisztián: Egy ötletem valósul meg ezzel a díjjal

...
Alkotótárs

Máté Gábor: Az a feladat, hogy az ember a saját sikerét ne higgye el túlságosan