Varga Anna: Találkozás az erdővel

Varga Anna: Találkozás az erdővel

Erdők már nincsenek – hangozott a kijelentés egy nyári tábor ebédlőasztalánál egy ismeretlen úriembertől, amikor meghallotta, mivel foglalkozom. Visszakérdezve megbizonyosodhattam róla, hogy vagy egy szakmabeli a szomszédom, vagy egy olyan ember, akinek mély ismerete van arról, hogy mi is az erdő. Ő volt Vida Gábor,[1] az író, aki az Egy dadogás története című, 2017-ben a Magvető könyvkiadónál megjelent önéletrajzi ihletésű regényének bemutatására érkezett a hargitai táborba,[2] és 1985-ben még azon gondolkodott, hogy geológus vagy magyar szakra jelentkezzen a kolozsvári egyetemre.

Könyves Magazin | 2020. június 04. |

Erdők már nincsenek, elégtek, kivágták, felszántották, megváltoztatták és hosszan sorolhatnánk mindazokat a tetteket, melyek e mondat mögött állnak. De mi is az erdő? Ön számára mit jelent az erdő? Erdő: szinte mindenkinek mást jelent. Mást egy alföldi tanyavilágban, mást a messzi tajgában és mást a somogyi dombvidéken élőnek. Máshogy definiálja az erdész, az ökológus, a pásztor, máshogy a középkor embere, és máshogy felhőkarcolók városában nevelkedett gyermek.

Talán egy közös pont a sokféle érzés, gondolat és látásmód között, hogy a fák lombkoronája által közrefogott élővilág varázsa mindenkit megérint, akárhonnan jött, és észrevétlenül is, de megállásra készteti, közvetve vagy közvetlenül összekapcsolja a természet világával.

Az ebédlőasztalnál még nem derült ki számomra, hogy a nem biológus végzettségű úriembernek, honnan is lehet az a mély erdőismerete, természethez való kötődése, mely a szavaiból kiérződött. Ezután olvastam el könyvét, melyet az önök figyelmébe szeretnék most ajánlani, mely sok mindenre választ adott számomra.

Az utóbbi évek, évtizedek természetvédelmi problémái, ökológiai kutatásai, illetve az elmúlt évben elfogadott IPBES (Biológiai Sokféleség és Ökoszisztéma-szolgáltatás Kormányközi Testület)[3] állásfoglalás is rámutat arra, hogy természet és ember kapcsolata nagyon sokrétű, és a természeti értékek megőrzéshez az ott élő helyi emberek évtizedes vagy a századok során felhalmozott és generációkon keresztül átadott ökológiai tudásának, életmódjának elismerése nélkülözhetetlen. Az amazóniai őserdők egy részéről is kiderült, hogy a helybéli őslakosok számára nem érintetlen ősdzsungel, hanem szinte egy erdőkert, melyet a távolról érkező látogató számára szinte észrevétlen módon gondoznak, ápolnak és alakítják ki az odaérkező idegent elvarázsoló „ősrengeteget”. Nemcsak az erdők esetében van ez így, hanem a gyepek, mocsarak, ligetek élővilága is az ott legeltető, kaszáló, gyűjtögető emberek évezredes tevékenységét tükrözi.[4] A Pagony tájépítész iroda kiállításán olvastam sok évvel ezelőtt: „A táj arckép. A tájat létrehozó, alakító ember önarcképe.”

Engem és több kutatótársamat leginkább az foglalkoztat, hogy megértsem és összekapcsoljam azokat az értelmezéseket, a táj és az ember kapcsolódásait, melyek gazdagítják a tájat, természeti örökségünket és magát az életet.

Vida Gábor
Egy dadogás története
Magvető, 2019, 372 oldal
Vida Gábor: Egy dadogás története

A könyv is arckép, a könyvet létrehozó, alakító ember önarcképe. Vida Gábor önéletrajzi ihletésű regényében nemcsak az 1970–1980-as évek romániai magyarságának társadalma és történelme tárul elénk, hanem – szakszóval – az ökológiai-társadalmi rendszer (social-ecological system), mely az szerző életét, dadogásának történetét is keretbe foglalja. Különleges és ritka könyv a kortárs irodalomban, mert egyfelől egy klasszikusnak mondható, mély társadalomkritikával és a 80-as évek néhol reményteli, de többnyire aggasztó bizonytalanságának a hevével szólal meg, másfelől pedig tájtörténetről, hagyományos ökológiai tudásról, természet és ember kapcsolatáról, az erdő-ember-erdő hálózatának fejlődéséről szól. Miközben olvastam, úgy éreztem magam, mint a tájtörténeti kutató, aki elé a levéltárban felbecsülhetetlen kincsként egy nem várt, régi erdőleírás kerül, vagy aki szóba elegyedik a vonaton vagy a falu határában egy erdőt-mező járó emberrel a táj titkai és az ott élők hagyományos ökológiai tudása után kutatva. „Előbb egy feketerigótól ijedtem, azután egy lábatlan gyíktól, amelyről már tudtam, hogy nem kígyó, el is tűnt gyorsan. Hatalmas, majdnem szobányi felületű facsonkon ültem, amit akkoriban fedeztünk fel a bozótosban, elképzelni se tudom, hogy mekkora lehetett a fa, amit kivágtak, biztosan látta még a janicsárokat is.”

Vida Gábor egy országos tantárgyversenyen fedezte fel, hogy van Erdély - Könyves magazin

A Nagy Erdély-regényt most sem tudom megírni, mert valami egészen más jár az eszemben, egy vagy több lépcsőfokkal mélyebben. Különben Erdély ma már egy kisregény csupán, zsugorodik, és unja mindenki, elege van belőle, fárasztó, lerágott csont, és miközben a múltra meg a hagyományokra épülő jövőt firtatjuk, mindenki elfelé tart - írja „eddigi legkevésbé reflektív szövegében", az Egy dadogás történetében Vida Gábor.

Vida Gábor Gyula és Arad között, Kisjenőben született, gyermekkorát édesapja szülőfalujában, a közeli Ágyán, nyarait édesanyja szülővárosában, a székelyföldi Baróton töltötte. Egyik táj sem ismeretlen a botanikusok számára. Ágya határában fekszik az egyik legnagyobb területű és természetvédelmi szempontból is nagyon értékes alföldi kocsányos tölgyes erdő, melyet szárazabb és vizenyősebb rétek taglalnak és ölelnek körbe a Fehér- és Fekete-Körös árterében. Barót a Hargita déli lábánál, a Vargyas-szurdok természetvédelmi területtől nem messze fekvő, hegyekkel szegélyezett település, aminek határában hatalmas bükkös, fenyves erdők, fás legelők terülnek el. „Az ágyai erdő sokkal baljóslatúbb, mint a baróti, itt nem a medvétől, farkastól vagy a falkányi juhászkutyától félek gyerekkoromban, hanem egy történettől rettegek, mert Habsburg László főherceg halt meg itt 1895-ben egy tisztázatlan vadászbalesetben.”

Az egyik táj sík, a másik dombos-hegyvidéki, az egyikben az erdőket a tölgyfák és fűzek, a másikban a fenyő és bükk határozza meg. Ellentétek, a fény és a sötétség, az alföldi napsütés vakítása és a hargitai erdők sötétsége. A Vida Gábor történetében is megjelennek e kettősségek, ellentmondások, melyet egységbe foglal és eggyé tesz az a fajta természet és ember közötti kapcsolat, mely a világ bármely részén is járva, bármely természetközeli életmódot élő közösséggel, egyénnel is találkozva az ember felismer és megérez. A természetről és a természettel való szoros kapcsolatról, életmódról önkéntelenül, de mégis tudatosan is kialakuló ismeret ez, melyre mi magunk is oly sokszor vágyunk ökológusként, kutatjuk etnobiológusként, és amelyből Vida Gábor ebédlőasztal mellett tett, erdőkre vonatkozó nyilatkozata is gyökerezik.

Vida feltárja előttünk a titkot, hogy hogyan is tett szert erre a tudásra és lelkületre. Annyit elárulhatok, hogy hasonlóan a pásztorok vagy indiánok elmondásához: „Úgy járjuk a déli Hargita vonulatának rengetegeit, mintha kertünk volna.”

Volt egy, vagyis több tanítómestere, nagybátyja és a nagyapja, akiktől az erdő csendjének megértéséhez és élővilágának rejtettebb titkaihoz útmutatást kapott észrevétlenül a csendben elejtett szavak rezdülésein keresztül és a kemény fizikai munkák során; volt személyes tapasztalata az erdők és nádasok sokszor félelmet keltő, de mégis biztonságot nyújtó suttogásáról, nappali és éjjeli tükröződéseiről. Mindhez pedig hozzájárult a benne lévő személyes kíváncsiság, a természet iránt érzett szeretet, az erdőben megtalált békesség is.

 „Megtanulom, hogy az erdőben lenni jó, olyan alapélmény, amit azóta sem tudok elmesélni vagy érzékeltetni, csak azokkal, akiknek szintén az.”

S mindezek megértését és a beavatást is szolgálták a találkozások medvével, „bütős kígyóval” vagy dámvaddal, és ott voltak azok a hétköznapok is, melyekből kiderül, hogy se Vidának, se társainak nem kellett kimozdulni még a faluból se, hogy a természettel és azzal együtt élő emberekkel érintkezzenek, elég volt csak az udvarban a csibék után kapkodó gólyát megfigyelni, vagy kimenni a legelőként is funkcionáló focipályára. Egy szinte már-már idilli tájban növekvő gyermek képe rajzolódhat ki szemünk előtt, ahogy indiánként az erdei ösvényeket járja unokatestvéreivel és a szomszéd gyermekkel; nagyapa tanításait követve tanulja az élethez szükséges praktikákat, az „idő parttalanságában”

„Sosem nevel, csak mutatja, megpróbálom, mutatja, leülünk, rágyújt, pihenünk, továbbmegyünk, visszatérünk, az idő parttalan. Mindig ott vagyok, éppen abban, amit csinálunk…”

A könyvet olvasva azt az alföldi és székely „hagyományos”, világot ismerhetjük meg, melyet ma a zero waste, a slow és a fenntarthatóság címszavakkal is (jogosan) felruházhatunk, Vida mindemellett, szintén jogosan, feltárja ennek a világnak a megkötözöttségét, függőségeit, esendőségét és a történelem hálójában való vergődését, valóságát. A természetközeli életmód kiszolgáltatottá tesz nemcsak a medve vagy a baljós rémtörténetek, hanem az ember lelki és fizikai kényszereinek következtében is. „Az erdőben azt tanulja meg az ember, hogy a biztonság belül van, vagy sehol nincs.”

A természetközeli életmód rendet, fegyelmet kíván, melyhez az idomulást az ember évezredek óta igyekszik megteremetni, de sorra elbukik a társadalom vagy a környezet problémáinak felhalmozásával. Vida története nemcsak azért hasonló az indiánokéhoz, mert az ösvényt az öregekkel együtt járja kezdetben, majd maga jár vad, gomba és/vagy hal után, hanem a közelmúlt és jelen emberi valóságai, traumái is igen hasonlóak: a felbomló paraszti közösségek kiábrándulása a világból, a zárt társadalmi rendszer maradványai, a kényszer házasságokból fakadó görcsök, az árvaság, a lelki és fizikai bántalmazás, az öngyilkosságok és az alkoholizmus. „A Puszták népét lapozgatja egy ideig, majd leteszi, igen, így éltünk mi is” – mondja a szerző édesapja. „Fáradt lemondás van benne, nem akar lebeszélni semmiről, nem mondja, hogy legyek inkább agronómus vagy kertészmérnök. Azt szeretné, ha elmennék Németországba vagy Amerikába, mindegy, hogy minek.”

Megdöbbentő lehet a kedves olvasónak, de ezek a problémák jellemzik a mai őslakos társadalmakat is. Ezért kellett a természetvédelmi tevékenységek részévé válnia mára a mentálhigiénés programoknak azokon a tájakon, ahol a természeti értékeket a helybéli lakosok, őslakosok tevékenysége tudná fenntartani, megőrizni. Mert ha nincs ember, aki a „kertet” művelje, elgazosodik. Hiába „fürdik” az erdő áldásaiban mindennap Will nagybácsi, a lelki teher, mely nyomja, ennél jóval nagyobb, minthogy a lombok susogása kigyógyítsa belőle. Hiába ismeri az rétek és erdők titkait a nagyapa, az alkohol is ugyanolyan ismerőse.

A Vida könyvében bemutatott, hagyományos ökológiai tudással átszőtt mindennapok valósága, sajnos ezt kell mondanom, itt válik hitelessé számomra: nem titkolja el a titkokat, melyet az egzotikum és természet-ember kapcsolatának idillikus harmóniája után kutató ember nem szívesen vett vagy venne észre sok esetben.

 A természet mély ismerete, szeretete emberi esendőségünkből nem tud felmenteni, de segítségünkre lehet, és hiányába nemcsak fizikálisan, hanem lelkileg is nagyobb eséllyel tévedhetünk el az ökológiai-társadalmi rendszerek bonyolult hálózatában.

Ahogy Vida számára is az erdeire való visszaemlékezés nyújtott felüdülést és fogódzópontot a bezáródást jelentő gimnáziumi, katonaságban töltött időkben. „Leginkább egy dolog hiányzott nekem abban az első aradi esztendőben: az erdő. Ilyen bezártságban addig még sosem éltem, és a délutáni szilencium három órája alatt, amikor békén hagytak, másra se tudtam gondolni, mint a kisjenői vagy a baróti vadonra, ami elérhetetlen messzeségbe került…”

Az Egy dadogás története kiváló olvasmány és segédkönyv is lehet mindazok számára is, akik szeretnék megismerni, ahogyan a szerzőt felnevelő és benne élő Körös menti és székelyföldi táj találkozik, ütközik, néha harcol és kibékül egymással, erősítve egymást távolról is, arcképet adva a főhősnek és a dadogás történetének és hogy hogyan lehet az erdőt-rétet-vadligeteket értő és érző tudásra szert tenni biológusdiploma nélkül is. Mindehhez pedig mindenképp ajánlom, hogy keressék fel a legközelebbi erdőt, rétet, és ahogy Vida Gábor tette a baróti és az ágyai rengetegben, tapogassanak ki „minden ágacskát”, és tegyék puhán lábukat az ismert és ismeretlen ösvényekre. 

A szerző etnobiológus-ökológus, az Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetének tudományos segédmunkatársa, valamint a Rachel Carson Center Environment and Society, LMU München Carson Fellow ösztöndíjasa. Kiemelt kutatási területe a fás legelők, legelőerdők és az erdei legeltetés.

[1] Névrokona Dr. Vida Gábor, az MTA tagja, az ökológia tudományának meghatározó kutatója és természetvédelmi szakember.

[2] Koinónia Tábor.

[3] IPBES-ről magyar nyelvű összefoglaló cikkek, melyben hagyományos ökológiai tudásról is lehet olvasni: http://mbt-bot.mbt-biologia.hu/gen/pro/mod/let/let_fajl_kiiras_lista.php?i_faj_konyvtar_azo=313

[4] A gyimesi virágos kaszálórétekről, melyek az ott élők gazdálkodása nélkül tönkremennének: Babai Dániel és mtsai, 2014, https://www.okologia.mta.hu/sites/default/files/2014_Gyimes-TEK_Babai-Molnar-Molnar_konyv-book_2014_kicsi%20%281%29.pdf

Kapcsolódó cikkek
...
Nagy

Rózsa Lajos: Az ezotéria iránti társadalmi igény

300 gyógyító kristályról olvasott könyvet az evolúcióbiológus, aki elgondolkozott azon, miért is van ilyen nagy igényünk az ezotériára.

...
Nagy

Löki Viktor: Mit gyűjthet ma egy természetbúvár, és mennyit?

Ország Mihály Mindent lehet, de krokodilt  azt nem! című könyvébe akkor is kényszerűen belelapoz az ember, ha történetesen immunis a természetre, vagy netán utálja és/vagy féli a hüllőket és egyéb ijesztő állatokat.

...
Nagy

Kovács-Hostyánszki Anikó: Milyen jövő várhat ránk méhek nélkül?

Vannak regények, amelyek a valóságból merítenek, míg mások egy-egy fikciót tárnak elénk. Vannak, amelyek a múltra építenek, míg mások a jövőbe tekintenek. Maja Lunde A méhek története című könyve egyszerre teszi meg mindezt. 

TERMÉSZETESEN OLVASUNK
...
Zöld

Esther Perel: A modern magány felfalja az életünket

Mi az a mesterséges intimitás, és milyen hatással van az életünkre? Esther Perel belga-amerikai pszichoterapeuta tartotta az idei Brain Bar záró előadását.

...
Zöld

Ez a könyv minden kérdésre válaszol, amit feltettél sörivás előtt, közben vagy után

Mark Dredge Sör mesterkurzusa az erjesztett ital karakterjegyeinek felismerése terén segít magabiztosságot szerezni, és abban is a segítségünkre siet, hogy megértsük, hogy kerültek oda.

...
Zöld

Csányi Vilmos: Biológiailag meg lehetne hosszabbítani az életet, de nem biztos, hogy érdemes

Csányi Vilmos és Barát József Jövőpánik Beszélgetések a lehetséges határairól című kötetében a jövő bizonytalanságairól beszélget tudományos igénnyel, így szóba kerül robotosítás, a közösségek átalakulása, szülőség és szerelem, de a biológiai határaink is.

A hét könyve
Kritika
Andrei Dósa megírta a Dekameron spangliparázstól izzó spinoffját
...
Zöld

Ürge-Vorsatz Diána: Tévút, ahogy a nagy cégek áttolják a felelősséget a fogyasztókra / Mi van, ha megmentjük a világot?

A Bookline Zöld ehavi adásában Frank Schätzing Mi van, ha megmentjük a világot? című könyve apropóján beszélget Litkai Gergely Ürge-Vorsatz Diána asztrofizikussal, a környezettudomány doktorával.

Gyerekirodalom
...
Gyerekirodalom

Mesés böngészők, varázslatos népmesék, kalandos történetek - Tíz gyerekkönyv a Könyvfesztivál kínálatából

Csütörtökön kezdetét vette a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, amire rengeteg újdonsággal készültek a kiadók. A friss gyerekkönyvek közül válogattunk.

...
Gyerekirodalom

Kelta kincsvadászattal folytatódhatnak Mikó Csaba balatoni kalandjai

Egy hajó megmentése, valójában egy igazi nyomozás áll Mikó Csaba balatoni kalandregényének középpontjában. A Lukrécia megmentése új könyv, szerzője ugyanakkor már jó húsz éve papírra vetette. De milyen kötődése van az írónak a Balatonhoz, és hogyan tér vissza Gergő és Zsófi a folytatásban? Mikó Csabát kérdeztük.

...
Gyerekirodalom

„Nem is kifli. Nem is kukac. Nem is bab, de nem is kavics” - Idén tízévesek a kuflik

A kuflik jöttek, láttak - és immáron tíz éve, hogy velünk vannak. A kis kukacszerű lények népszerűsége töretlen, amit jól mutat, hogy a szülinapra megjelent a 20. könyv, és még egy új tematikus játszótér is nyílt Budapesten.

Még több olvasnivaló
...
Nagy

John Scalzi alázatával és a jövőbe mutató hüvelykujjal nyitott az idei Könyvfesztivál

Mi köze lehet a hüvelykujjunknak a sci-fihez és a fiatal generációhoz, milyen a rém kellemetlen laudáció, és mit jelent spekulatív irodalmi nagykövetnek lenni? A Könyvfesztivál megnyitóján jártunk.

...
Kritika

Miért gyilkolnak a gazdagok, ha a pénz és a hatalom már nem elég motiváció?

Jeneva Rose thrillerjében a város leggazdagabb feleségei olyan döntésre szánják el magukat, ami örökre összeköti őket.

...
Nagy

Bognár Péter: Az unokatestvérek bosszúja

„…egy pillanatra az őz jutott szembe, mert hiszen mégiscsak az őz okozta a galibát, az őz, amely az autó reflektorának fénycsóvájában hirtelenjében torzszülöttnek és vámpírnak látszott lenni, és amely hosszan nézett rám, egészen addig, míg félre nem kaptam a kormányt...” Bognár Péter Minél kevesebb karácsonyt címmel ír tárcasorozatot a Könyvesen. Ez a kilencedik rész.

...
Nagy

Ludmán Katalin: „A ködlovag alakja egyszerre megfoghatatlan és jelenvaló”

Kik, mikor, kikre és miért mondták azt, hogy ködlovag? Ludmán Katalinnal, „A rejtelem volt az írósága…” szerkesztőjével beszélgettünk. Szóba kerültek Schöpflin, Márai vagy Mészöly Miklós „ködlovagozásai”, Hazai Attila prózája és Hajnóczy szöveguniverzuma, továbbá kiderült, hogy hungarikum-e a ködlovagság.

...
Kritika

„A világ egy hidegvizes medence” – Felnőtté válás gyásszal, öngyilkossággal, szerelemmel

Elena Ferrante Nápolyi regényeit idéző atmoszféra és történetvezetés jellemzi A tó vize sohasem édes című könyvet, bár ezúttal egy Róma környéki kisváros a helyszín, ahol a fiatal főhős-elbeszélő története zajlik. Az olasz író harmadik, díjnyertes regényét több mint húsz nyelvre fordították le. 

...
Nagy

Ma már világirodalmi klasszikusok, de ki sem akarták adni őket

A kilencedik alkalommal meghirdetett Margó-díj támogatója, az Erste idén először különdíjjal jutalmazza azt a rövidlistás szerzőt, aki saját történetével vagy prózájával példaként szolgál a #higgymagadban faktorra. Cikkünkben négy híres, mára klasszikussá vált szerzőt mutatunk be, akik hittek magukban annyira, hogy ne futamodjanak meg a visszautasítások miatt.