Az Abigéllel eredünk a Szabó Magda-titok nyomába
Könyves Magazin

Az Abigéllel eredünk a Szabó Magda-titok nyomába

Százöt éve született Szabó Magda, az évforduló pedig jó alkalmat kínál arra, hogy újra elővegyük a könyveit. A Könyves Magazinon hamarosan új podcast-sorozatot indítunk, amelyben négy népszerű regényét tárgyaljuk ki. Az első az Abigél lesz - kedvcsinálónak olvassatok bele!

"Magda regényeinek a legnagyobb erőssége a végtelen humanizmus" - nyilatkozta még 1992-ben Zsurzs Éva az Alföldnek. Az idézett Magda nem más volt, mint Szabó Magda, Zsurzs Éva pedig az a rendező, akinek a nevéhez az azonos című négyrészes sorozat kapcsolódik, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az Abigél a mai napig az egyik legnépszerűbb Szabó Magda regényei között. Vitay Georgina története sok iskolában ajánlott olvasmány, egy igazi fejlődés- és felnövésregény, amely egyúttal a humanizmusról, a barátságról, a bajtársiasságról, a hazaszeretetről, ezzel együtt pedig az árulásról és a kirekesztésről is mesél.

Szabó Magda
Abigél
Móra, 2022, 349 oldal
-

Története röviden a következő: a második világháborúban az elkényeztetett Georgina a bentlakásos, szigorú Matula tanulója lesz. A lány szenved az internátus falai között, és helyzetét nem könnyíti meg azt sem, hogy minden kapcsolatot meg kell szakítania a külvilággal, így szerelmével, Kuncz Ferivel is. Ráadásul tövid időn belül magára haragítja a lányokat is, akik egy iskolai incidens után árulónak bélyegzik és kiközösítik. Georginának hosszú utat kell bejárnia, mire a lányok megbocsátanak neki, és a közösség tagja lesz, elfogadva ezzel az intézet valamennyi szabályát, titkát és legendáját - például azt, amelyik szerint a kertben álló kőszobor segít azoknak, akik levelet hagynak a korsójában.

A Könyves Magazinon hamarosan podcast-sorozatot indítunk, ez lesz A Szabó Magda-titok, amelyben Szeder Kata és Ruff Orsolya az író négy regényét tárgyalja ki. Sorrendben az Abigél lesz az első, ezt követi majd a Régimódi történet, Az őz és Az ajtó. Kedvcsinálónak most mutatunk egy részletet, egészen pontosan az első fejezetet az eredetileg 1970-ben megjelent regényből!

Szabó Magda: Abigél (részlet)

Gina intézetbe kerül 

A változás, ami életében bekövetkezett, annyi mindentől megfosztotta, mintha bomba pusztított vol­na az otthonában.

Elsőnek Marszell tűnt el, akit kisasszonynak szó­lított, mióta csak is­merte, de akire azért sosem úgy gondolt, mint egy francia lányra, aki tizenkét esztendőn át a mellette levő szobában lakott, és őt nevelte. Marszell több volt, mint egy nevelőnő, fize­tett alkalmazott; jelenléte olykor még azt is el tudta feledtetni, hogy voltaképpen idegen, és nem pótolhatja igazán azt, akit a kislány még kétéves ko­rában elveszített: az édesanyát.

Marszell mindig megértette még azt is, amit Gi­na nem is fo­gal­ma­zott meg érthetően, amire csak utalt, vagy amiről csak hebegni tudott; voltak pillanatok, amelyekben majdnem olyan közel érezte ma­gá­hoz, mint az apját. Ha Marszellnak olykor honvágya támadt, vagy a kislány valami panaszára azzal válaszolt, hogy Gina csak örüljön, hiszen itt van mellette az édesapja, aki mindenkinél jobban szereti, bezzeg ő, Mar­szell, milyen régen elvesz­tet­te már a szüleit, s abból kell élnie, amit va­laha tő­lük tanult, az anyanyelvéből, mindig hozzátette azt is, hogy per­sze ha már így kellett lennie, milyen jó, hogy Gináék házában ott­honra talált, s ha nem is ment férjhez, olyan neki itt Vitayéknál, mintha csa­lád­ja volna, legalábbis gyereke. Marszell olyan va­la­ki volt, akihez az em­ber, ha távol volt hazulról, úgy visszavágyott, mint egy igazi szülő­höz, és Gina tudta, nem azért olyan jó hozzá, mert megfizetik ér­te, ha­nem mert szereti.

Most már nincs Marszell, visszament Francia­országba. Apja azt mond­ta, nem maradhatott to­vább, és nyilván igaza volt, a tábornok nem küldte volna el, ha nem kényszerül rá, ha valaki, az apja igazán tudta, milyen kapcsolatot szakít meg, mikor elválasztja őket egymástól. Háború van – magya­rázta a tábornok –, Marszell és Gina nemzete két ellentétes oldalon harcol, nem lakhatik a házukban tovább egy francia lány. Ha egyszer újra béke lesz, majd visszatér,

s akkor ott folytatják az életet, ahol abbahagyták.

Marszell el se vitte minden holmiját, csak lá­dák­ba csomagolta, és lehordatta a pincébe.

De Mimó néni magyar, nem francia. Ha már Marszellnak mennie kellett, miért küldik őt in­té­zetbe, miért nem veheti át a nevelését a nagy­nénje? Mikor arra kérte az apját, költözzenek össze, ha úgy érzi, hogy őneki mindenképpen állandó el­len­őrzés és felügyelet alatt kell élnie, a tábornok csak a fejét rázta. Ha nem kapaszkodik bele minden le­hetőségbe, csak hogy otthon maradhasson, Gina maga is elismerte vol­na, hogy Marszell utódja nem lehet Mimó néni, hogy egyszerűen nem alkalmas rá, hiszen akárhogy is szerette a nagynénjét, azért sokat mulatott rajta, s olykor azt érezte, ő a maga tizennégy évével valahogy felnőttebb nála, aki pe­dig özvegyasszony, és elmúlt már negyven is. Ám mi­helyt kiderült, hogy még tőle is el kell majd válnia, a tudat, hogy őt is elveszíti, valahogy megnövelte, megfényesítette az alakját. Hirtelen elfelejtette, mennyit szórakozott azon az iparkodáson, amellyel Mimó néni tovatűnt ifjúságát próbálta konzerválni, az igényen, hogy minden társaságban vele fog­lal­kozzanak, a riadt érdeklődésen, amellyel minden új divatcikktől vagy kozmetikai szertől csodát re­mélt. Elfelejtette azt is, milyen hamar rájöttek Mar­szellal, hogy azok a bizonyos híres teák – Mimó néni minden csütörtök délután adott táncos teái –, amelyeken a tábornok semmi könyörgésre nem volt hajlandó részt venni, voltaképpen nem azért rendeződnek, amivel nagynénje indokolja, hogy al­kalmat akar teremteni kis anyátlan unokahúgának, hadd szok­jék hozzá a társasághoz, hadd tanuljon meg viselkedni, hadd gyakorolhassa a táncot is; Mi­mó néni maga akart szórakozni, megmutatni új ruháit, gyakran változó hajviseletét, táncolni kívánt Mimó néni és le­he­tőleg férjhez is menni, ezért volt a teáin zömében olyan vendég, aki Giná­nak apja, nagyapja lehetett volna, s csak alig-alig egypár fiatal. De ha igaza is volt Marszellnak, amikor azt mondta, egy kislány talán még­sem teákon és tánc közben tanulja meg azt az alapvető valamit, amire szüksége lesz felnőttkorában, és nyilván abban is, hogy felháborodott, mikor Mimó nénit zokogva ta­lálták amiatt, hogy a fodrász rosszul vágta le a ha­ját, egyvalamiben azért mégse volt igaza. Az élethez kétségtele­nül kell bizonyos emberi méltóság és fe­gyelmezettség, és az is, hogy az ember normálisan reagáljon arra, ami éri, mindig tudva, mi igazán baj, és mi csak bosszúság, főleg háborús időkben, mikor tíz- meg tízezrek halnak meg világszerte, és igazán keveset számít egy sután levágott haj­tincs; ám mégis Mimó néni híres teái egyikén ismerte meg Gina Kuncz Ferit, élte át, hogy a hadnagy már-már az udvariatlanság hatá­ráig nem látott meg senkit őkívüle, s kapta váratlan, kicsit talán még időnek előtti ajándékként is az egyszerre riadt, egyszerre túl boldog felismerést, hogy szerelmes Kuncz Feribe, és szeretne majd egyszer a fe­le­sége lenni.

Ezt a Feri-ügyet (egyetlen olyan valami volt, ami­ről nem mert soha beszámolni az apjának) sa­ját­ságos módon Marszell sose nézte jó szemmel. Nagynénje megértőbbnek bizonyult, mihelyt ész­re­vette, mi szövő­dik-alakul Gina és a hadnagy kö­zött. Mimó néni maga magyarázta el Ginának, hogy nincs szebb és ártatlanabb valami, mint az első harma­tos szerelem, amelynek emléke akkor is mindennél fényesebb marad, ha nem lesz belőle házasság, és hogy ő szívesen lesz ennek a tiszta, ne­mes vonzalomnak az őrangyala. Lett is. Marszell nem szerette Ferit, a Feri-ügyet még kevésbé; nem sokkal azelőtt, hogy a tábornok közölte vele, vissza kell térnie Franciaországba, már azzal fenyegette Ginát, szól az apjának, elmondja neki az örökös csütörtöki együttléteket, suttogá­so­kat, hiszen a tá­bornok gyakran hangoztatta, vigyázzon a francia lány az ő komolytalan testvérhúga helyett is: a kis­lányhoz nem közeledhetik senki a tisztikarból,

még csak az hiányoznék, hogy elkezdjen valaki ud­va­rol­ni neki.

Végül aztán mégse szólt, az úti előké­szü­le­tek, a válás Mar­szell egész tudatát kitöltötte. Egyéb­ként szólhatott volna nyugodtan, hiszen a francia lány és Mimó néni után most már a hadnagy is el­tűnik. Ha nem maradhat Pesten, ugyan hogy tud­ná fenntartani az érintkezést Kuncz Fe­rivel?

Nincs Marszell, holnapra nem lesz Mimó néni sem, Feri sem, s mint­ha valami madár venné a szárnyára, eltűnik a Sokoray Atala is. Ezt se lehet olyan könnyen tudomásul venni. Mióta iskoláskorú lett, min­dig a Sokoray Ataláról elnevezett isko­lába járt, ismerte minden kövét, minden szegletét. Iskolájuk híres régi fővárosi lánynevelő intézet volt, nevelőtestülete jól képzett, előzékeny; ha Mimó néni elkérte házi bál­ra, Borbála-ünnepségre vagy Miklós-napot ülni, mindig elengedte az igazgató­nő, és az is természetes volt, hogy rendszeresen járhatott színházba vagy operába is. Mikor bérletes napjuk volt, a tábornok gyakran utánuk ment az előadásra, meghúzódott a páholy hátuljában, ahol Gina Marszellal és Mimó nénivel ült. Az a pillanat, amikor megnyílt a páholyajtó, és neki egy csepp hideg áramlat érte a hátát, nyakát, aztán mozdult és reccsent egyet a pirossal kárpitozott zsöllye, ahogy apja le­ült mögöttük, többnyire boldogítóbb volt, mint maga a látott színda­rab vagy zenedráma. Ha visszafordult a helyén, önmaga arcába mosolygott, az ő szürke szeme nézett vissza rá a tábornok arcából, az övéhez annyira hasonlító vonalú szem­öldök alól. Még csak a hajuk is egyforma volt, haj­szálaik anyaga, finomsága, éppen csak hogy a tá­bornoké őszülő és a Gináé barna, szájuk, vonásaik, a foguk formája is azonos. Apa és lánya – bár Gina élete tizennégy éve alatt egyikük se fogalmazta meg ilyen nyersen, ilyen elsődlegesen – szenvedélyesen szerették egymást, és a világot voltaképpen csak ak­kor érezték teljesnek, ha együtt voltak, ezért volt olyan képtelenség a hirtelen döntés, hogy Mar­szell távozása után intézetbe kerül vidékre, ott folytatja a tanulmányait, és hogy az apja, akinél rendes kö­rül­mények között bármit el tudott érni, süket ma­radt minden könyörgésre, sőt

úgy döntött sor­sáról, hogy elő­ző­leg nem is beszélt meg vele semmit,

csak közölte, mit határozott.

Ha ad valami magyarázatot, bármit, amit meg­ért­het, elfogadhat, ta­lán jobban elviselné, hogy ki­sza­kítják megszokott világából, ám apja olyan nyilvánvalóan nem mondott igazat, mikor bejelentet­te, ideje lesz már Ginát nagyobb rendre szoktatni, mint amit egy nevelőnő segítségével az otthon falai közt megtanulhat, meg hogy vidéken jobb a le­ve­gő, és ő, aki olyan keveset tud a gyermekével fog­lal­­kozni, nyugodtabb, ha kiváló szakemberek veszik át Gina irányítását, hogy ezen nem volt ér­de­­mes még gondolkodni sem. Villájuk a Gellért­hegy oldalában magasodott a Duna és a város felé, ugyan hol lehetett egészségesebb a levegő, mint ott a hegyoldalon, óriási kertjükben, és kitől lehetne na­gyobb rendet tanulni, mint amire őt Marszell szoktatta? Derekabb ne­ve­lők? Mintha annak idején nem apja maga választotta volna ki gyermekének a legjobb iskolát. Nem, a tábornok most nem mondott igazat, egyszerűen el akarja távolítani maga mellől, és ez nem jelenthet mást, mint hogy Mimó néninek alighanem igaza lesz, aki hónapok óta azt magyarázta Ginának, bátyja megváltozott, mogor­vább lett, hallga­ta­gabb, és amennyi időt állítólag szolgálatban tölt, az egyszerűen le­he­tet­len, nem reá­lis. Asszony lesz a dologban, meglátja Gina, egy­szer csak fogja magát a tábornok, s megházaso­dik. Lehet, hogy az új asszony nem vállalja őt? Le­het, hogy apja jobban szeret egy idegen nőt a saját gyerekénél?

Apja lánya volt abban is, hogy pár órai meddő könyörgés után egy­szer csak elhallgatott, nem kért semmit, nem is panaszkodott többé. A tábornok, aki úgy ismerte a lányát, mintha nem az apja, ha­nem az anyja lett volna, tudta, mekkora megbántottság,

milyen reménytelen szomorúság van fe­gyel­mezett hallgatása mögött.

Könnyek és jelenet nélkül készítette össze a csomagjait is az utazás előtti délutánon: nem tartott sokáig Marszell segítsége nélkül sem, annyira kevés holmit volt szabad magával vinnie. Apja, aki – mint kiderült – még Marszell eluta­zása előtt lenn járt abban a vidéki városban, ahol új iskoláját kijelölte, azt mondta, ott valami speciális felszerelésük van a növendé­kek­nek, elég, ha a pongyoláit csomagolja be meg a fe­hérneműjét, minden egye­bet megkap ott helyben. Mielőtt lecsukta volna a kofferját, még körülnézett a szobájában, kedvencét, a foltos bársonykutyát mellésüllyesz­tette a hálóingeknek, aztán mást gondolt, és visszatette a helyére. Ne jöjjön a kutya sem, legyen teljes a változás abban az idegen világban! Tankönyv, füzet, úgyis csupa új kell, eddig ál­lami iskolába járt, most egy­háziba viszik, ott má­sok a tankönyvek, még csak az itatóspapír is.

Ezen a napon került sor a búcsúlátogatásokra is, először a nagynén­jéhez mentek, aztán a teme­tőbe.

Mimó néni szabályos idegrohamot kapott, mi­kor megtudta, miért jöttek. Részint a tény háborította fel, hogy Ginát elviszik a közeléből, részint hogy akkor tudja meg, mikor másnap már megy is, és neki mind e percig nem szólt senki. Gina nyo­morultul érezte magát, míg hallgatta a szűnni nem akaró szemrehányásokat, pedig igazán nem te­he­tett semmiről. Ő, ahogy megtudta az apjától, mi vár rá, tüstént a nagynénjéhez akart menekülni vi­gaszért is, segítségért is, csakhogy nem lehetett. Mikor kifutott a hallba, hogy telefonáljon neki, még vé­gig se tárcsázta a hat számot, már ott volt mögötte a tábornok, kikapta a kezéből a kagylót. „Nem mondhatod el senkinek – mondta, s nem úgy beszélt vele, ahogy egyébként szokott, hanem mintha Gina is ka­to­na volna, aki parancsot vár –, Mimóhoz majd magam viszlek el, egyéb­ként nincs búcsú senkitől, se barátnőtől, se ismerőstől, még a személy­zettől sem. Nem beszélhetsz róla, hogy el­viszlek Pestről. Adj kezet rá!” Adott, de nem bírt ránézni az apjára, annyira fájt, hogy még ezt is el­veszi tőle, a panasz lehetőségét, a búcsú perceit, az istenhozzádot, amit Ferinek mondott volna.

Mimó néni most veszett össze legelőször úgy istenigazában a bátyjával. Mikor kiderült, hogy a tábornok nem hajlandó közölni vele sem, hogy ho­va viszi a gyerekét („Percenként levelet írsz neki, csomagot kül­desz, és minden héten meglátogatod! Nem mondom meg, Mimó!”), Mimó néni felállt, azt mondta, köszöni a látogatást, egy ideig nem óhajt találkozni a testvérével, aztán sírva fakadt, összecsókolta Ginát, és egyre dühösebben zokogva kiszaladt a szobából. Úgy mentek el a há­zából, hogy Gina oda se tudott súgni neki valami üze­netet Ferinek. Ez külön kétségbe ejtette, hiszen a múlt csütörtökön még semmit se hallott arról, amit apja határozott, s azzal vált el a hadnagytól, hogy ezen a héten megint itt találkoznak a Mimó néni teáján. Hiába fogja várni. Nagynénjétől a te­metőbe vitte ki az apja, álltak némán a halott asszony sírköve előtt, és

Gina úgy képzelte, talán ez a búcsú is más most, mint egyébkor,

ha hosszabb időre elhagyták Budapestet. Apja talán most mond véglegesen istenhozzádot az ő édesanyjának, most köszön el tőle, mielőtt valóban új életbe kezdene.

Az este – külsőségeiben – éppolyan volt, mint bármelyik a Marszell távozása óta. Megvacso­ráz­tak, aztán a tábornok leült a kandallóhoz ol­vasni, Gina is odahúzta a zsámolyt az állólámpa alá, és elő­vette a maga könyvét. Nézte a sorokat, de nem értette a szöveget, nem is lapozott, csak mímelte, hogy olvas, és egyszer csak felfigyelt rá, hogy a háta mögött se zizzen a lap, hogy ott sem igazán olvasnak, a nagy szék mélyén. Elfogta apja pillantását. „Beszélj hozzám – üzente a kislány a tekinte­té­vel –, mondd meg, mire készülsz, hogy mire való mind­ez. Hiszen sze­retni fogom, akárkit hozol ide, a te ízlésed, választásod nem tévedhet, hogy volna ne­kem idegen vagy gyűlöletes, akit te szeretsz? De mondd meg, mit tervezel, ne zárj ki az életedből, ne kényszeríts rá, hogy akárki miatt elváljunk egy­mástól. Én nem leszek gát, nem leszek akadály, hiszen annyira szerettelek mindig. Még mindig nem késő. Ne küldj el! Értesd meg azzal az asz­szonnyal, hogy én barát leszek, nem ellenség. Be­szélj velem, apám!”

– Más világba kerülsz – szólalt meg a tábornok. – Fura, hányszor vol­tál Marszellal Svájcban, Pá­rizsban és Itáliában, és hányszor magammal vit­te­lek Bécsbe is. Vidéken meg nem éltél még soha. Kérlek, viseld el.

Nem válaszolt; mit mondhatott volna? A könyv lecsúszott az öléből a szőnyegre. A hegyen nyáron is hűvösek voltak az esték, bár még csak szeptember elseje volt, már fűtöttek. A villanykandalló torka piroslott, mintha igazi fahasábok izzanának benne.

– Nincs más megoldás

– mondta a tábornok. – Jól értsd meg, Gina, nincsen. Ha Marszell itt ma­radhatott volna, más lenne a helyzet, Mar­szell okos volt, és abszolút megbízható. Én alig vagyok itt­hon, és Mimó komolytalan, Mimóra nem lehet szá­mítani, el kell hogy küldjelek valami olyan ok­ból, amiről nem akarok beszélni. Én sem vagyok boldogabb, mint te, elhiheted.

A kislány nézte a tüzet, a kezét is kinyújtotta fe­lé, melengette az ujjait. Arra gondolt, kitalálta már ő, mi az az ok, amiről a tábornok nem akar beszélni, de ha az apja nem említi, hallgat ő is. Az a valami, az az ok majd megvigasztalja az apját az ő tá­vollétében, és aztán minden elrendeződik szépen. Ha az ember ötödikes gimnazista korában in­té­zet­be kerül, többnyire ott marad érettségiig, csak va­ká­cióra jön haza – minek változtatná évente az iskoláit? „Vidéken meg nem éltél még so­ha. Kér­lek, viseld el.” Miféle helyre viheti, hogy előre figyel­mezteti?

– Holnap korán kelünk, feküdj le – mondta a tá­bornok. – Magam viszlek le kocsin.

Felálltak mind a ketten. Apja odaölelte magá­hoz, arcához hajtotta az arcát. „Milyen szomorú ő is – gondolta Gina –, hogy fáj neki, hogy el­megyek. Kegyetlen az az asszony, apám meg, életében elő­ször, gyön­ge.”

Felszaladt az emeletre, ahol a hálószobáik vol­tak. Ablakaikon mindenütt le volt eresztve a re­dőny, ahogy a légvédelmi rendeletek elő­ír­ták, szo­bája, amelyből most nem láthatta sem a várost, sem a kertet, egyszerre sajátságosan idegennek ér­ző­dött, mintha nem is volna már az övé, mintha nem itt élt volna születésétől. Mint önmaga ven­dége ereszkedett le az ágya szélére, és nézte a pap­lan mintázatát: piros mák­kelyhek fűzöld selymen, mint valami pázsiton. Feri szavai: „Zsini, kis Zsini, tündér kislány” – úgy tértek vissza a csendben a mákkelyhes pap­lan felett, mint a pillangók. A gondolat, hogy visszalopóddzék a hallba a telefonhoz, és mégis megpróbálja felhívni a hadnagyot, kísértő volt, csaknem ellenállhatatlan. A tábornok a kandallós nappaliban ül, a sze­mély­zet az alagsorban vacsorázik, senki se hallaná, míg telefonál. El­ment az ajtóig, aztán visszafordult tehetetlenül. Volt ab­ban valami kétségbeejtő, hogy nem képes meg­szeg­ni a szavát még akkor sem, mikor amire kezet adott, érthetetlen, embertelen és elfogadhatatlan. Vissza­ment az ágyához, próbálta kitalálni, másnap hol alszik, és milyen lesz a fekvőhelye.

Nem tudta elképzelni.